Sa partnerë ka një Institucion (Sindikal)

  

*Partner (bashkëpunëtor, bashkëveprues, kooperues, ortak, shok)

 Për të kuptuar më mirë rolin e aktorëve dhe përgjegjësitë e tyre gjatë funksionimit

Ju njohim me një shembull konkret,

të përfaqësimit, të shtrirjes, të funksionimit, të kontributit të njëpartneri, në marrëdhënie me të tjerë, të nevojshëm, të shumtë, të ndryshëm, si organizime, si pushtete, si përfaqësi dhe si institucione në një shoqëri demokratike.

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Shqipërisë

dhe

Institucionet e tjera Partnere(Aktorët, brenda e jashtë vendit),

që bashkëpunojnë në vazhdimësi, duke ruajtur pavarësinë,

statusin dhe respektuar çdo strukture e misionin shoqëror të secilit, si:

 

 • Individët e punësuar në institucionet e përkujdesjes shëndetësore

 • Grupimet e Shoqatave , sipas profesioneve

 • Grupimet Sindikale në Institucione (këshillat sindikale)

 • Të zgjedhurit e Strukturave Sindikale të Federatës

 • Institucionet Shëndetësore në gjithë nivelet dhe rajonet

 • Grupimet e Interesit (pacientët,shtresat në nevojë, etj)

 • Drejtoritë e Shëndetit Publik në Rajone

 • Pushtetin Vendor

 • Shkollat e Infermieristikës(publike e private)

 • Fakultetet e Infermieristikës(publike e private)

 • Fakultetin e Mjekësisë(publik e privat)

 • Fakultetin e Infermieristikës

 • Mësimdhënësit (në të gjitha institucionet e vendit)

 • Autoritetin Shëndetësor Rajonal, Tiranë

 • Institutin e Shëndetit Publik , Tiranë e Rajone

 • Këshilli Administrativ i Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor

 • Institutin e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, Tiranë e Rajone

 • Qëndrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza “Tiranë

 • Urdhërin e Mjekut, Tiranë e Rajone

 

 • Këshilli Kombëtar i Punës

 • Drejtoria e Marrëdhënieve të Punës

 • Zyrat e Punës në Rajone

 • Drejtoria Juridike

 • Drejtoria e Pagave

 • Këshilli Administrativ i Institutit të Sigurimeve Shoqërore

 • Instituti i Sigurimeve Shoqërore

 • Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale

 

 • Sektori Juridik

 • Sektori i burimeve njerëzore

 • Sektori i Infermieristikës

 • Sektori Ekonomik

 • Sektori i Planifikimit

 • Drejtoria e Parësorit

 • Drejtoria e Spitalorit

 • Ministria eShëndetësisë

 

 

 • Ministria e Drejtësisë

 

 • Gjykatat

 

 • Ministria e Financave

 

 • Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit

 

 • Këshilli i Ministrave(Qeveria)

 

 

 • Avokati i Popullit

 

 • Kontrolli i Lartë i Shtetit

 

 • Deputetët

 

 • Komisionet Parlamentare

 

 • Parlamenti

 

 

 • Presidenca

 

 

 • Shkolla Sindikale Shqiptare

 • Instituti Studimeve Sindikale

 • Institute Studimore të Pavarura në vend

 • Institute Studimore Sindikale , jashtë vendit

 • Sindikatat e Profesionit të njejtë në Shtetet e tjera

 • Sindikatat e profesioneve të ndryshme të vendeve të tjera

 • Grupin e Punës të Sindikatave të Shërbimeve Publike të Europës Jug-Lindore

 • Shërbimet Publike Ndërkombëtare(P.S.I) Francë

 • Federata Sindikale Europiane e Shërbimeve Publike(E.P.S.U)Bruksel- Belgjikë

 • Konfederata ndërkombëtare e Sindikatave të Lira(I.C.F.T.U)Bruksel- Belgjikë

 

 

 

 • Shoqata dhe Institucione nga Shoqëria Civile

 • Mediat (elektronike e të shkruara)

 

 • Organizata Ndërkombëtare e Punës(I.L.O.) Genevë- Zvicër

 • Përfaqësuesit e I.L.O.në Tiranë-Shqipëri, Torino-Itali, Budapest-Hungari, etj.

 • Organizatë Botërore e Shëndetësisë(O.B.SH), Genevë-Zvicër

 • Përfaqësuesit e O.B.SH, në Tiranë-Shqipëri

 • Përfaqë suesit e Bankës Botërore(B.B), Tiranë- Shqipëri

 • Përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar(F.M.N), Tiranë-Shqipëri

 • Përfaqësitë Diplomatike,Tiranë-Shqipëri

 


Home       |        Historik     |         Statuti       |        Partneret      |         Aktivitetet       |       Kontakt
Copyright © DanielM . All rights reserved.