Konferenca e dyte e federates

Konferenca e dyte e federates

Konferenca e katert e federates

Konferenca e katert e federates

Konferenca e katert e federates

Konferenca e trete e federates

Konferenca e trete e federates

Konferenca e trete e federates

Kongresi i dyte i federates dr.Eduard Hashorva

Kongresi i dyte i federates dr.Minella Mano

Kongresi i dyte i federates Faik Toska

Kongresi i dyte i federates

Kongresi i dyte i federates

Kongresi i pare i federates dr.Ferit Zavalani

Kongresi i pare i federates dr.Leonard Solis

Kongresi i pare i federates

Kongresi i pare i federates

Kongresi i pare i federates

Aktivitetet kryesore te federates

 

 

 

Njohuri mbi krijimin dhe alternativën e Federatës së Shëndetësisë.

E konceptuar si domosdoshmëri e ndryshimeve totale që po ndodhnin në Europën Qëndrore e Lindore dhe në Shqipëri gjatë fundit të vitit 1990 e fillimit 1991, punonjësit e sektorit të shëndetësisë kërkuan dhe kontribuan aktivisht për ndryshime në konceptin politik, ekonomik, social e juridik, për transformime të dukshme e të efektshme për punën e mënyrën e jetesës së tyre, nga një sistem monopartiak i lodhshëm, totalitar e organizim i drejtuar, diktuar e ideologjizuar sindikal, në një sistem pluralist demokratik ku sindikata e sindikalistët të ishin realisht të pavarur nga shteti, pushteti, ngjyrat politike e punëdhënësit.

U mblodhën në Durrës më 23/04/1991, përfaqësues të punonjësve të sektorit të shëndetësisë të Shqipërisë, të zgjedhur nga rrethet për të zhvilluar Konferencën e Parë Kombëtare të Federatës Sindikale të Pavarur të Punonjësve të Shëndetësisë së Shqipërisë. Merrnin pjesë përfaqësues nga 22 rrethe të vendit (nga 27) me prezencë 68 sindikalistë. Mungonin rrethet Fier, Pukë, Gramsh, Shkodër, Gjirokastër për të cilat u propozua mundësia e plotësimit gradual dhe u lanë vendet për t’a në këshillin kombëtar.

Përfaqësuesi i shëndetësisë të Tiranës Dr. Pirro Prifti filloi proçedurën dhe sqaroi domosdoshmërinë e krijimit të Federatës. U mirëprit organizimi nga pjesëmarrësit, u sqaruan pozicione, u paraqit projekt - statuti dhe kërkesat e objektivat e punës. Ju drejtuam Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qeverisë me kërkesat për zgjidhje, për informacion Masmedias dhe një thirrje drejtuar gjithë punonjësve për angazhimin e organizimit në Federatë dhe në fund u kaluan në zgjedhje të lira e të fshehta. U zgjodh kryetar Dr. Pirro Prifti e sek. Dr. Rifat Dalipi. U plotësuan dhe n/kryetarët e anëtarët e parë të Këshillit Kombëtar të Federatës me ndarje territoriale të profesioneve të ndryshme e pa gjykime shoqërore e politike. Mbas një aktiviteti të rëndësishëm fillestar por tepër të vështirë për kushtet u krye një aktivitet sindikal i cili mori takimet e para me përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë dhe shtetit Shqiptar si dhe u propagandua programi i Federatës. Por, për arsye personale - profesionale Dr. Pirro Prifti, kryetari, kërkoi dorëheqjen e për pasojë mblidhet Këshilli Kombëtar i cili dhe me rekomandim të kryetarit dhe të tjerëve zgjedh me votim demokratik përfaqësuesin e Rethit të Korçës e mjekun e Institucionit Shëndetësor spitalor të Bilishtit Dr. Minella Mano si kryetar të Federatës.

Me dëshirë e baza vullnetare, me bindje e kritere vetëm profesionale, me statut e program të veçantë, e hapur për çdo njeri Federata e Shëndetësisë shpejt afroi njerëz me mendim e dëshirë për të renë, për sindikalizëm vetëm në mbrojtje të interesave jetësore të punonjësve të këtij sektori, gjatë tranzicionit e në vazhdim me objektiva të qarta.

Ne paraqitëm një alternativë të re sindikale, me ndërtim vertikal bashkëkohor për të realizuar një aktivitet sindikal të pastër e të fuqishëm, duke garantuar ndershmërisht sindikalizëm profesional në rritje e përmirësim gradual.

N ismëtarët, dashamirësit e profesionit human, e jetik, ata që kuptuan më shpejt domosdoshmërinë e ndryshimeve të kohës, intelektualët e punonjësit që ndikuan me konceptet e reja dhe të gjithë ata që dhanë kontributin fillestar për strukturimin e Federatës së Shëndetësisë, nuk ishin pjesa më e zgjedhur dhe e përkëdhelur e Inteligjencës Shëndetësore Shqiptare, por theksoj ishte më e mira, sepse ajo mori përsipër e përballoi shumë ndodhi, strese, epitete, presione e lajka nga më të ndryshmet, nga njerëz dashakeq, injorante, ekstremistë, politikanë e kameleonë e kllounë shumë ngjyrësh të cilët i mbulonte monizmi dhe i evidentoi tranzicioni në proçes.

Kolegët e mi dhe tuaj ndërtuan e zhvilluan një lëvizje sindikale të brishtë, të mençur, të pavarur, të sigurtë e me objektiva e dëshira demokratike e perspektive.

 

Thirrje

Vëllezër dhe motra, mjekë, infermierë, sanitarë dhe Punonjës të Sektorit ndihmës të Shëndetësisë!

F ederata Sindikale e Pavarur e Punonjësve të shëndetësisë, e mbledhur në Durrës më datë 23/04/1991 merr përsipër zgjidhjen e problemeve të mprehta që kanë punonjësit e shëndetësisë. Ne do të luftojmë së pari për përmirësimin e kushteve të të gjithë punonjësve të shëndetësisë që punojnë në vështirësi dhe me lëndë toksike dhe që nuk janë paguar dhe kompesuar deri tani, duke i kompesuar në pagë ose në ushqim siç janë, kirurgët, reanimatorët, infermierët dhe sanitarët e sallave të operacionit dhe të reanimacionit si dhe të pavioneve. Gjithashtu do të luftojmë për përmirësimin dhe kompensimin në pagë ose ushqim për farmacistët, stomatologët, sektorët ndihmës si ato të ortopedisë, shërbimi ambulator, fizioterapisë, oksigjenistë etj. Së dyti, për rritjen e pagave të gjithë punonjësve të shëndetësisë në 50%. Së treti, për pagesën e punës jashtë orarit. Së katërti, për reduktimin e orarit të punës javore, në pesë ditë duke patur, të shtunën dhe të djelën pushim. Së pesti, turni i tretë do të paguhet 50% më tepër nga paga ditore, ndërsa ditët e festave dhe të pushimit do të paguhen dyfish. Së gjashti, për zgjatjen e kohës së pushimit vjetor për të gjitha kategoritë e punonjësve të shëndetësisë, në 21 ditë. Së shtati, për përmirësimin e legjislacionit ekzistues për shëndetësinë, si punën 6 - orëshe të mjekëve, e cila kompensohet nga rojet 24 orëshe.

Federata jonë e re e Sindikatave të Pavarura të Punonjësve të Shëndetësisë do të luftojë gjithashtu me mish e me shpirt për realizimin e kërkesave tona, duke u distancuar nga format e vjetra dhe pa efektivitet të ish Bashkimeve Profesionale. Federata jonë është një organizëm i ri sindikal bashkëkohor, ashtu siç e kanë dhe vëndet më të përparuara të Europës dhe të botës. Si e tillë është jashtë partive politike dhe për mbrojtjen e interesave të punonjësve të shëndetësisë, do të jetë në opozitë dhe në luftë të pandërprerë me organet shtetërore dhe në radhë të parë me veprimet burokratike të tyre. Për realizimin e qëllimeve të saj do të përdorë të gjitha format legale që ja jep Kushtetuta duke përdorur të drejtën e grevës së pjesëshme apo dhe të përgjithëshme.

Ju bëjmë thirrje që dhe ato punonjës të lëkundur që e kanë humbur besimin në përmirësimin e jetës dhe të kushteve të punës të vijnë tek ne se kjo Federatë është sinqerisht e pastër dhe pa paragjykime politike, duke bërë dhe të pamundurën për realizimin e qëllimit të lartë ku punonjësi i shëndetësisë të jetë njeri i nderuar, humanitar, apolitik në punën e tij të përditëshme dhe të shpërblehet sipas punës dhe kontributit që jep.

P/ Federatën Sindikale të Pavarur të Punonjësve të Shëndetësisë së Shqipërisë

Kryetari Pirro Prifti

Tiranë më, 24/04/1991

 

Parimet e përgjithëshme

F ederata Sindikale e Shëndetësisë së Shqipërisë, (F.S.SH.SH.), e krijuar më data 23/04/1991, me dëshirë e vullnet të lirë të punonjësve, nga poshtë lart, si domosdoshmëri dhe alternativë mbrojtëse, e përfaqësuese serioze e punonjësve të këtij sektori,ka për qëllim:

1. Të punojmë duke propaganduar domosdoshmërinë e organizimit në lëvizjen sindikale, të sektorit të Shërbimeve Shëndetësore, Sociale dhe atij ndihmës, si rruga më direkte e paraqitjes së alternativave, ballafaqimit, protestës, kërkesës dhe zgjidhjeve konkrete.

2. Të bashkojë punonjësit e Shëndetësisë të Sektorit Publik dhe Privat, të papunët, pensionistët e këtij profesioni, nxënës dhe studentët e Fakultetit të Mjekësisë, për të zhvilluar një aktivitet Sindikal bashkëkohor e të pavarur, në interes të mbrojtjes së interesave profesionale, social - ekonomike e juridike.

3. Të mbrojë të drejtat dhe liritë themelore të individit në përputhje me Konventat dhe Standartet Ndërkombëtare e sidomos të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, sipas të cilës:

(Të gjitha qeniet njerëzore lindën të lira, të barabarta nga pikëpamja e dinjitetit dhe të drejtave...)

4. Të koordinojë aktivitetet e Seksioneve e Këshillave Sindikalë, të përkrahë prezantimin e interesave të përbashkëta, të ushtrojë solidaritetin midis anëtarëve të saj, në shkallë kombëtare e ndërkombëtare.

5. Të zhvillojë frymën e Seksioneve e Këshillave Sindikale, të përkrah prezantimin e interesave të përbashkëta, të ushtrojë solidaritetin midis anëtarëve të saj, në shkallë kombëtare e ndërkombëtare.

6. Të mbrojë autonominë dhe të zhvillojë demokracinë në gjithë strukturën, veprimtarinë individuale e sindikale.

7. Të punojë për një mbrojtje ligjore, në çdo aspekt e në çdo kohë, ndaj çdo akti diskriminues që synon të cënojë liritë sindikale në të gjitha fushat dhe nivelet e veprimtarisë së saj.

8. Objektivi kryesor i tërë aktivitetit të saj në jetë:

Të jetuarit me dinjitet dhe të gëzuarit lirisht të fruteve të progresit shoqëror duke kontribuar secili për të, pa dallim race, seksi, ngjyre, gjuhe, feje, bindjeje politike e sindikale, përbërje familjare, etj.

 

 

Home       |         Services       |         Management       |         Technology       |         Affiliate Program       |         Contacts
Copyright © DanielM . All rights reserved.